მართლმადიდებელთა კრებული
(18:00) 09/09/11

მართლმადიდებელთა კრებულმა 30 000 ხელმოწერა გადასცა პარლამენტს.