მართლმადიდებელთა კრებულიგაზეთ ასავალ-დასავლის 2011 წ. სექტემბრის #36 გამოცემაში
გამოქვეყნებული სტატიის თემის განვრცობა.